Kinder- und Jugendsportschule "Avangard" Zhytomyr
image
Standort des Objekts:
Zhytomyr, Feshchenko-Chopivskoho Straße, 10